Et projekt støttet af Vordingborg Kommunes LUP-midler, Friluftsrådet via udlodningsmidler, Tuborgfondet, Vanførefonden, Præstø Håndværker- og borgerforening.

Arbejdsgruppen vedrørende Naturområde Sydgården består pr. 1.2.2018  af flg.:

Anders Heding, Kjeld Christiansen, Lise Jacobsen, Jørgen Jensen, Steen Herup, Knud Jacobsen.

Arbejdsgruppens opgave er fremadrettet at sørge for at området bliver vedligeholdt. Gruppen mødes ca. to gange årligt.

Kontakt vedrørende shelterplads og stier på Naturområde Sydgården:  Knud Jacobsen 22 21 55 25

Kontakt vedrørende dyrene på Naturområde Sydgården : Per Ravn 40 23 25 24

Der afholdes jævnligt arrangementer/ture på området- se mere i kalenderen.

Arbejdsdag:

På arbejdsdagen d. 12.7 blev der lavet forbedringer på multtoilettet, græs og grene klippet på og ved stierne, alle stolper og infotavler malet m.m.

Vi oplever, at vores gæster passer godt på området, det er vi glade for. Skulle der mod forventning ske skader, vil vi meget gerne have besked herom på ovenstående tlf.nr.

Rapport om projektforløb: “Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus i Roneklint

 

Læs biologisk konsulent Kåre Fogs rapport om naturprojektet støttet af Den Danske Naturfond: RoneklintNaturfondRapportOkt2017

 

Indvielse:

Tak for en dejlig dag med indvielse af to naturprojekter på Jungshoved fredag d.27.10.2017

120 interesserede gæster og donatorer kom i sol og stærk blæst, var med til at gøre indvielsen til en festlighed og gik med på tur for at se og høre om alt, hvad området byder på. Kåre Fog fortalte levende om frøer, markfirben, flagermus og naturgenopretning.

Dagen sluttede med kaffe, kager og hyggeligt samvær ved bålet på shelterpladsen.

Nu glæder vi os til at møde andre naturelskere på travetur på Sydgården.

Tak for opbakning og støtte til projekterne, venlig hilsen pva arbejdsgruppen bag projekter, Lise Jacobsen.

Se billeder fra dagen her:Billeder fra indvielse

 

Fredag d.27.oktober kl.12.00 holder vi indvielse af to naturprojekter på Jungshoved for donatorer, lodsejere, entreprenører, naboer og andre interesserede.

1.10.2017 Arbejdet i Roneklint er dd ved at at være færdigt. Søer, stendige, stenbunker, flagermushotel, stier, shelter, bålplads m.m. Lige nu arbejdes på udsigtsbænk, den sidste lave træbro ved den store sø, multtoilettet og skiltning. Vi glæder os meget til at se det sidste færdigt og til at mange lokale som gæster vil nyde det smukke område.

Læs mere i invitation til indvielsen her Invitation til indvielse

Pva arbejdsgruppen, Lise Jacobsen.

 

Nyt maj 2017

På Sydgårdens arealer arbejdes der for tiden med at realisere to projekter, som er tæt forbundet. Det ene drejer sig om tilgængelighed til og viden om Sydgården og Bøndernes Egehoved, hvilket der løbende har været orienteret om i bladet og på hjemmesiden www.jungshoved.net . Det andet projekt drejer sig om naturgenopretning på Sydgården og naboejendommen i samarbejde med Den danske Naturfond. Svend Erik Jensen skriver herom i bladet Jungshoved juni 2017.

I projektet vedrørende tilgængelighed og viden skrider arbejdet frem som planlagt. Dette projekt drejer sig alene om offentlighedens adgang via stier, mulighed for at parkere og benytte shelterplads, samt mulighed for information om det fantastiske naturområde.

I alle projektarbejder oplever man, at der må ske justeringer undervejs. Således også i dette projekt.

Da vi startede arbejdet i december, var alle tilladelser og dispensationer samt bevillinger i hus. Desværre har Nysø Gods i januar besluttet at trække deres tilsagn til broen over Ambækken tilbage, og trods Vordingborg Kommunes forsøg på at ændre deres holdning, er det ikke lykkedes. Vi har derfor i marts måned været nødsaget til at trække broen ud af projektet og har heldigvis fået accept fra alle bidragsydere til at gennemføre alt det øvrige. Broen var en meget lille del af projektet, det eneste, som skulle foregå på godsets ejendom. Der er uændret adgang til Bøndernes Egehoved og skoven, bare ikke over en ny bro. Det er selvfølgelig ærgerligt, men ødelægger ikke det ellers rigtig gode projekt. Stierne skrider frem, shelterpladsen er under etablering, shelteren er ved at blive bygget, de lave træbroer er undervejs m.m.

Samtidig arbejdes på informationstavle til p-pladsen, rutepæle, velkomstskilte med information om, hvad man må og ikke må osv.

Det er en fornøjelse at samarbejde med en lodsejer som Svend Erik Jensen, der vil give adgang for offentligheden til sit privatejede område, og vi håber, alle vil værdsætte og respektere det.

Det er også en fornøjelse at se et landskab vende tilbage fra landsbrugsareal til afgræsset overdrevsområde med vandhuller. Ændringen af landskabet forventes at give bedre betingelser for løvfrøen, den spidssnudede frø, markfirben, vandflagermus, en lang række fugle og planter. Løvfrøer, viber og gæs har allerede indtaget området.

Når vi kender datoen for indvielse, haster vi med at fortælle det. Indtil da arbejdes der ihærdigt, og alle bedes huske, at intet er færdigt endnu.

Pva arbejdsgruppen Lise Jacobsen

Gravmaskinen i arbejde ved det, der skal blive en shelterplads

     

Når shelteren er færdig og græsset groet, kan man vågne op til denne udsigt. Til den tid vil alt være grønt. Billederne er taget i april 2017.

 

Arbejdet på naturprojekterne er løbende beskrevet på hjemmesiden og i bladet Jungshoved og nærmere flg. så snart, der sker nyt.

Nyt august 2017

Fotos fra august 2017 stendiget er færdigt,  træbroerne og flagermushotellet er næsten færdige, alt står grønt.

Kortene viser Jungshoved og turforslag på Sydgårdens areal, som kan benyttes når området åbnes ,  mere vil blive vist på informationstavle ved P-pladsen.