VEDTÆGTER FOR JUNGSHOVED LOKALFORUM  
 • 1
Navn og hjemsted Lokalforummets navn er Jungshoved Lokalforum. Lokalforummet har sit virkeområde i  Jungshoved Sogn og en del af Skibinge øst for Vasebækken med adresserne i Lundegårdsvej, Skovhusevej, Egebjergvej og Smidstrupvej. Den nøjagtige afgrænsning fremgår af kort på www.vordingborg.dk og opdateret link til kortet findes på www.jungshoved.net under menupunktet Lokalforum. Linket er https://goo.gl/6pTsvA
 • 2
Lokalforummets formål Jungshoveds Lokalforum er et lokalforum under Vordingborg Kommunes Nærdemokratimodel og har derfor til formål at virke for at samle områdets foreninger og frivillige om områdets udvikling og for at gøre det til et attraktivt og bæredygtigt sted at bo og leve. Formålet er endvidere at skabe det bedst mulige samarbejde og dialog med politikere og administrationen i Vordingborg Kommune om områdets udvikling. Desuden understøtter Jungshoved Lokalforum visionen i den Lokale Udviklingsplan og handleplan for Jungshoved kaldet LUP. Den lokale udviklingsplan og handleplan opdateres årligt, godkendes på generalforsamlingen og er tilgængelig på lokalforummets og Vordingborg kommunes hjemmeside.
 • 3
Lokalforummets  ansvar og mødevirksomhed Jungshoved Lokalforum afholder en årlig Generalforsamling samt  borger- og lokalforums møder. Lokalforummet har ansvaret for, at der indkaldes til Generalforsamling  inden 1.4, mindst 3 borgermøder årligt og  de nødvendige lokalforums møder, der offentliggøres hurtigst muligt på Lokalforummets hjemmeside og i bladet ”Jungshoved”.  Endvidere udsendes indkaldelsen via lokalforummets mailliste. Lokalforummet udarbejder dagsorden for Generalforsamling, borgermøder og lokalforums møder. Endvidere skal lokalforummet indkalde til ekstra borgermøde, såfremt mindst 20 borgere eller 4 medlemmer af lokalforummet skriftlig fremsætter ønsker herom over for lokalforummet med angivelse af motiveret dagsorden. Mødet kan indkaldes med 8 dages varsel. Der tages referat af alle møder og referaterne offentliggøres hurtigst muligt i de ovenstående medier, sendes til Vordingborg Kommune og eventuelt andre relevante personer og myndigheder.
 • 4
Generalforsamling Jungshoved Lokalforum indkalder en gang om året til Generalforsamling med afholdelse i marts måned. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem de i § 3 nævnte medier. Generalforsamlingen har følgende faste dagsorden punkter:
 1. Valg ad dirigent og referent
 2. Redegørelse for lokalforummets arbejde i den forløbne periode
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag behandles
 5. Valg til Jungshoveds lokalforum
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år
 • 5
Valg til Lokalforum Jungshoved Lokalforum består af 5 medlemmer, 3 suppleanter og  2 repræsentanter fra styregruppen for Egnshuset Jungshoved Skole. Alle, der indgår i lokalforummet, deltager i alle møder og har stemmeret. Lokalforums mandatet er 2-årligt med 3 på valg på ulige år og 2 på valg lige år og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Navne på kandidaterne afleveres til Lokalforummet senest 7 dage før valgdatoen. Kandidaterne præsenteres på Generalforsamlingen.
 • 6
Valgbarhed og stemmeret Borgere, over 16 år, med bopæl eller fast ejendom i Jungshoved Lokalforums område. har stemmeret og kan lade sig opstille og vælges til lokalforum. Hver fremmødt stemmeberettiget har 1 stemme. Der kan afgives stemme via skriftlig fuldmagt. Det skal fremgå af fuldmagten, hvorvidt der er tale om en generalfuldmagt eller en opdragsfuldmagt. Hver fremmødt person der har stemmeret kan kun bære én fuldmagt til generalforsamlingen/borgermøde.
 • 7
Konstituering af lokalforum Jungshoved Lokalforum konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på et konstituerende møde og offentliggøre posterne hurtigst muligt i de § 3 nævnte medier. Lokalforummet fastsætter sin egen forretningsorden. [Gældende forretningsorden kan læses her: 2021-02-15 Forretningsorden bestyrelse ] Lokalforummet kan nedsætte og nedlægge udvalg og arbejdsgrupper efter behov. Hvis et lokalforums medlem flytter fra område, udtræder vedkommende automatisk af lokalforummet. Et medlem kan endvidere anmode om at udtræde. Anmodningen skal godkendes på et ordinært lokalforums møde. I begge tilfælde træder en suppleant til.  Hvis der ikke er suppleanter, kan lokalforummet suppleres på et offentligt annonceret borgermøde.
 • 8
Tidsfrister Indlevering af tidsfrister til generalforsamlingen skal være lokalforummet i hænde senest 3 uger før, så det kan komme med på dagsorden ved offentliggørelsen. Dagsorden skal være udsendt/offentliggjort senest 14 dage før mødets afholdelse. Ekstraordinært borgermøde/generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel jfr. § 3. Forslag til lokalforums møder, kan indleveres til formanden senest 8 dage før mødet.
 • 9
Inhabilitet For medlemmer af Jungshoved Lokalforum gælder samme regler for inhabilitet som følger af forvaltningsrettens regler.
 • 10
Økonomi Jungshoved Lokalforums udgifter dækkes af kommunale tilskud og fonde. Lokalrådet kan ikke stifte gæld. Lokalforummets funktionsperiode begynder 1. januar og regnskabsåret følger kalenderåret. Lokalforummets regnskab gennemgås af revisoren, og det godkendte regnskab indsendes til Vordingborg Kommunes Nærdemokratikoordinator inden d. 1. april som dokumentation for foregående års brug af tilskud. For lokalforummets forpligtelser hæfter alene lokalforummet med sin formue.
 • 11
Vedtægtsændringer Jungshoved Lokalforums vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor dagsordenpunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og dersom to tredjedele af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget. Ændringer i vedtægten skal godkendes af Vordingborg Kommune, såfremt lokalforummet modtager tilskud fra Vordingborg Kommune.
 • 12
Opløsning af lokalforum En eventuel opløsning af Jungshoved Lokalforum kan kun besluttes på to på hinanden følgende borgermøder/generalforsamlinger, hvor dagsordenspunktet er meddelt ved en offentlig indkaldelse med mindst 14 dages varsel, og såfremt to tredjedele af de fremmødte stemmer for. Ved en eventuelt opløsning af lokalforummet tilbageføres kommunale midler til Vordingborg Kommune, mens eventuel resterende kassebeholdning uddeles til social og almennyttige formål i lokalområdet, efter beslutning på borgermødet/generalforsamlingen. Vedtaget på generalforsamlingen d. 29.oktober 2020