Vedtægter for Jungshoved Lokalråd pr 7. juni 2017

§ 1 Navn og hjemsted
Lokalrådets navn er Jungshoved Lokalråd.
Lokalrådet har sit virkeområde i Jungshoved Sogn og en del af Skibinge Sogn øst for Vasebækken med adresserne Lundegårdsvej, Skovhusevej, Egebjergvej og Smidstrupvej.

Den nøjagtige afgrænsning fremgår af kort på www.vordingborg.dk og opdateret link til kortet findes på www.jungshoved.net under menupunktet Lokalrådet.
Linket er https://goo.gl/6pTsvA

§ 2 Lokalrådets formål er:
At varetage lokalsamfundets interesser og arbejde for en bæredygtig udvikling for mennesker,
natur, erhverv og infrastruktur.
At arbejde for at sikre et demokratisk miljø, som er åbent for initiativ, dialog, samarbejde og koordinering borgerne imellem og mellem borgere og kommune om lokale spørgsmål, ønsker og behov.

§ 3 Lokalrådets ansvar og mødevirksomhed
Lokalrådet afholder dels borger og dialogmøder, dels lokalrådsmøder.
Lokalrådets formand har ansvaret for, at der indkaldes til mindst 4 borgermøder årligt, der offentliggøres hurtigst muligt på lokalrådets hjemmeside, og i bladet Jungshoved. Endvidere udsendes indkaldelsen via lokalrådets mailliste
Lokalrådet udarbejder dagsorden for borgermøder og dialogmøder. Dagsorden offentliggøres og udsendes på samme måde som indkaldelse til borgermøde.
Endvidere skal lokalrådet indkalde til ekstra borgermøde, såfremt mindst 20 borgere eller 4 medlemmer af lokalrådet skriftligt fremsætter ønske herom over for lokalrådet med angivelse af motiveret dagsorden. Mødet kan indkaldes med 8 dages varsel.
Der tages referat af alle møder og referaterne offentliggøres hurtigst muligt i de ovenstående medier, sendes til Vordingborg kommune og eventuelt andre relevante personer og myndigheder.

§ 4 Valg til lokalrådet.
Lokalrådet består af 5 medlemmer, 3 suppleanter og 2 repræsentanter fra styregruppen fra Jungshoved Skole. Alle, der indgår i Lokalrådet, deltager i alle møder og har stemmeret.
Lokalrådsmandatet er 2-årigt med 3 på valg ulige år og 2 på valg lige år og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
Lokalrådet vælges på et Borgermøde med lokalrådsvalg, der afholdes hvert år i marts.
Valg af lokalråd kan ske ved skriftlig afstemning.
Lokalrådet indkalder til borgermødet med mindst 14 dages varsel gennem de i § 3 nævnte medier.

§ 5 Konstituering af lokalrådet
Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer på et konstituerende møde og offentliggør posterne hurtigst muligt i de i § 3 nævnte medier.
Lokalrådet kan udarbejde en forretningsorden som fremlægges på det førstkommende borgermøde efter konstitueringen og udsendes i de i § 3 nævnte medier.

§ 6 Valgbarhed og stemmeret
Borgere med bopæl eller fast ejendom i Jungshoved Sogn har stemmeret og kan lade sig opstille og vælges til lokalrådet.
Hver fremmødt stemmeberettiget har 1 stemme. Der kan afgives stemme via skriftlig fuldmagt. Det skal fremgå af fuldmagten, hvorvidt der er tale om en generalfuldmagt eller en opdragsfuldmagt1.
Hver fremmødt person der har stemmeret kan kun bære én fuldmagt til borgermødet.

§ 7 Tidsfrister
Indlevering af forslag til borgermøde skal være lokalrådet i hænde senest 3 uger før, så det kan komme med på dagsorden ved offentliggørelsen. Dagsorden skal være udesendt/offentliggjort senest 14 dage før mødets afholdelse.
Ekstraordinært borgermøde kan dog indkaldes med 8 dages varsel jfr. § 3.
Forslag til lokalrådsmøde, kan indleveres til formanden senest 8 dage før mødet.

§ 8 Lokalrådets beslutninger
Som hovedregel afgøres betydningsfulde beslutninger i lokalrådet i enighed. Hvis enighed ikke kan opnås forelægges sagen på et borgermøde. Forslag behandlet på borgermøder afgøres ved almindeligt stemmeflertal. Afstemninger er normalt skriftlige. Lokalrådet følger altid borgermødets beslutninger.
Sager, som lokalrådet er enige om er mindre betydningsfulde, kan afgøres i lokalrådet med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed falder forslaget.

§ 9 Inhabilitet
For medlemmer af lokalrådet gælder samme regler for inhabilitet som følger af forvaltningsrettens regler.

§ 10 Økonomi.
Lokalrådets udgifter dækkes af kommunale tilskud. Lokalrådet kan ikke stifte gæld. Lokalrådets regnskabsår følger kalenderåret, altså fra d.1.1. til d. 31.12.

§ 11 Vedtægtsændringer.
Forslag til vedtægtsændringer skal være lokalrådet i hænde senest 3 uger før det årlige Borgermøde med Lokalrådsvalg i juni og med den fulde ordlyd og vedtages med almindelig stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Således vedtaget af Generalforsamlingen 7. juni 2017